La construcció amb palla

La construcció amb palla: una alternativa sostenible i econòmica

La palla és un material tradicional amb un gran potencial per a la construcció sostenible. És un residu de l’agricultura que, utilitzat de manera adequada, pot donar lloc a edificis saludables, confortables i duradors.

Les principals avantatges de la construcció amb palla són:

 •  Sostenibilitat: la palla és un material renovable i reciclable que té una baixa petjada ecològica. La seva producció no genera emissions de CO₂ i, al final de la seva vida útil, es pot compostar.
 • Aïllament: la palla és un excel·lent aïllant tèrmic i acústic. Això permet reduir el consum d’energia per a la climatització de l’habitatge.
 • Cost: la construcció amb palla és una alternativa econòmica a la construcció convencional. Els materials són més barats i els processos de construcció són més senzills.
 • Sanitari: la palla és un material saludable que no genera emissions contaminants. Això contribueix a crear un entorn interior saludable per als habitants de l’habitatge.

A més d’aquestes avantatges, la construcció amb palla també té altres característiques positives:

 •  Sostenibilitat social: la construcció amb palla pot generar ocupació local i promoure la cooperació.
 • Autoconstrucció: la construcció amb palla és una alternativa viable per a l’autoconstrucció.
 • Durabilitat: les cases de palla poden durar centenars d’anys.
 • Estética: les cases de palla es poden adaptar a diferents estils arquitectònics.

La construcció amb palla és una alternativa viable i atractiva per a les persones que busquen una manera sostenible i econòmica de construir el seu habitatge.

Formes de fabricar una casa de palla

La construcció d’una casa de palla pot variar segons els materials utilitzats. A continuació, es mostren algunes maneres bàsiques de construir una casa ecològica de palla:

SISTEMA NEBRASKA

El sistema de construcció de cases autoportants de palla és el més tradicional de tots. En aquest sistema no s’utilitza cap marc estructural que contingui les balas o feixos de palla, sinó que s’empren els propis murs per suportar el pes dels materials compostos per palla.

Aquest tipus de cases ecoeficients posseeixen una estructura fabricada amb diferents materials com la fusta, el formigó o l’acer. Aquests components suporten el pes del sostre i de les plantes superiors. Les balas o feixos de palla es situen llavors entre els pilars, i tenen una única funció de mur.

Es tracta d’un sistema més complicat de construir, però permet crear estructures més complexes i de dues plantes.

AVANTATGES:

 • Aprofites tot el potencial de les balas de palla, no només com a bloc constructiu i aïllant, sinó també tota la seva capacitat de càrrega.
 • Els murs assoleixen una gran resistència a la compressió.
 • S’utilitza menys fusta, tot i que la diferència amb altres sistemes no és molt significativa.
 • S’utilitzen tècniques senzilles, a l’abast de persones sense experiència prèvia.
 • No calen grans coneixements de fusteria.

DESVANTATGES:

 • El disseny està més limitat que amb altres tècniques. Com en qualsevol estructura amb murs de càrrega, no podem projectar grans buits ni excessives finestres horitzontals.
 • És necessari fer un càlcul curós de la distribució del pes.
 • És imprescindible que les balas de palla siguin de molt bona qualitat.
 • L’alçada de la construcció queda limitada a 2 plantes.
 • Si fa mal temps, cal protegir molt bé els murs fins que no estiguin acabats. Com que no tenen una coberta que els protegeixi, les balas de palla estan exposades a les inclemències del temps.
 • Cal tenir en compte que els murs tenen grans gruixos (al voltant d’uns 50 cm).

SISTEMA CUT

És un tipus de sistema de construcció intermedi entre el sistema “Nebraska” i un sistema amb estructura addicional. Es tracta d’una tècnica en la qual les balas de palla es col·loquen a pressió dins d’un enreixat de fusta vertical.

Consisteix en el muntatge d’una estructura lleugera, idealment amb pilars cada 70-80 cm, després es van col·locant les balas de palla de costat entre elles, introduint-les amb certa pressió entre els pals. Filada rere filada es van col·locant les balas de costat i llistons horitzontals que serveixen a aguantar dita compressió. D’aquesta manera, cada bala està sotmesa a una compressió i no és necessari posteriors compressions.

Els muntants verticals de fusta no poden deformar-se en rebre la tensió de les balas de palla. Aquesta pressió produeix un efecte de reforç sobre ells, el que ajuda a reduir la quantitat de material necessari per suportar la càrrega de la coberta. Per tant, la bala de palla és utilitzada com a element de tancament, aïllament tèrmic, element portant i a més com a element estructural de reforç.

SISTEMA GREB

La tècnica Greb sintetitza diversos mètodes. Consisteix a edificar una doble estructura lleugera de fusta mitjançant llistons de 100×40 mm que serviran de encofrado i conformant una gàbia en la qual s’introdueixen les balas de palla comprimides. Una vegada col·locada la filada de balas, es procedeix a omplir l’encofrado amb un morter lleuger format per 4 parts de serradures, 3 parts de sorra, 1 part de cal i 1 part de ciment.

El secret del Greb rau en que la palla s’adhereix al morter, el morter agafa als claus dels pals i els pals estan units davant per davant en cada filada de palla. El resultat és una fusió total i una forta estabilitat de tots els materials.

Com a acabat es pot utilitzar revoc de cal i sorra, machihembrat de fusta, etc. La tècnica Greb permet construccions de diverses altures i dóna moltes possibilitats al disseny arquitectònic.

Mòduls prefabricats

Una altra alternativa a la construcció in situ, que pot afavorir la velocitat d’execució i evitar que les inclemències climàtiques afectin al material quan estigui a la intempèrie, és utilitzar sistemes prefabricats.

El bloc bàsic està format per una petita bala de palla premsada que s’introdueix a gran pressió en una estructura de fusta que la tanca i conforma un bloc prefabricat compacte. Aquest bloc bàsic es pot utilitzar en la construcció de murs com a element de tancament, estructural i d’aïllament.

La seva col·locació es realitza de forma contrapeada. Posteriorment es lliguen amb torneria o claus. Un cop finalitzat el mur, es pot revestir amb un morter de cal, d’argila o recobrir amb panells de diversos tipus fixats a la fusta de l’estructura.

Matriu de balas de palla enganxades amb morter

En aquest cas, les balas de palla s’estructuren amb morter de ciment com si fossin maons. És el sistema menys utilitzat, i es coneix gairebé exclusivament al Canadà.

Alguns exemples de les moltes webs que ofereixen informació sobre la construcció de cases de palla. Amb una mica de recerca, podeu trobar la informació que necessiteu per construir la vostra pròpia casa de palla.

 • Casadepalla.es és un web molt complet amb informació sobre la construcció de cases de palla. Inclou articles, vídeos i tutorials sobre tots els aspectes de la construcció, des de la planificació fins a la construcció final.https://casetadepalla.blogspot.com/
 • Taller Karuna és una empresa especialitzada en la construcció de cases de palla. El seu web inclou informació sobre els seus mètodes de construcció, els seus projectes i els seus serveis.https://tallerkaruna.org/
 • Bioconstruccion.cat és un portal web sobre bioconstrucció que inclou informació sobre la construcció de cases de palla.https://bioconstruccio.cat/

 • Casadepaja.es és un web molt complet amb informació sobre la construcción de casas de palla. http://casadepaja.es/

En anglès

 • The Straw Bale Building Association és una organització sense ànim de lucre que promou la construcció de cases de palla. El seu web inclou informació sobre tots els aspectes de la construcció, des de la planificació fins a la construcció final.https://strawbuilding.org/
 • The Natural Building Blog és un blog sobre bioconstrucció que inclou informació sobre la construcción de casas de palla.https://naturalbuildingblog.com/